REGULAMENTUL Campaniei Promotionale Summer Giveaway

 

Perioada campaniei: 10 – 15 iunie 2022

  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Campania Summer Giveaway denumita in continuare “Campania”, este organizata de BLUE AIR AVIATION   S.A (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Business & Technology Park, cladirea A, aripa A1, et.3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40 /5103 /2013, cod unic de inregistrare RO 31525574, cont bancar IBAN RO94 CITI 0000 0008 2468 9008, deschis la CITI Bank Romanai, cea care detine site-ul www.flyblueair.com.

 

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Decizia de participare la Campanie, conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), reprezinta alegerea libera a fiecarui participant in parte, care, prin participare, isi va asuma integral prevederile prezentului Regulament, precum și principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal la care aderă BLUE AIR AVIATION   S.A – vezi Politica de gestionare a datelor cu caracter personal, prezentă pe site-ul www.flyblueair.com.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei. Orice modificare adusa prezentului Regulament, va face obiectul unui Act Aditional, ce va fi publicat pe site-ul www.flyblueair.com cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2. SCOPUL CAMPANIEI

 

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr 63 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiva campanie neconstituind un joc de noroc si putand fi desfasurata fara autorizare, conform dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

SECTIUNEA 3. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se desfasoara in perioada: 10.06.2022 ora 20 :00 (ora Romaniei) – 15.06.2022 ora 23.59.59 (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe pagina de social media a companiei Blue Air.

Pentru a participa in cadrul Campaniei, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

Sa acceseze   pagina de social media Blue Air (Facebook)

Sa acceseze postarea dedicata concursului ;

Sa posteze un singur comentariu conform instructiunilor mentionate in postare ;

Sa dea follow paginii Blue Air;

 

Acelasi participant, definit prin acelasi user, poate efectua maximum 1 (unu) inscriere in intervalul.

Admiterea oricarei alte inscrieri a aceluiasi participat, efectuata si transmisa, in perioada de desfasurare a Campaniei nu va fi luata in considerare.

 

SECTIUNEA 4 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Prezentul Regulament oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati: in format electronic, prin accesarea site-ului  www.flyblueair.com;

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe site- www.flyblueair.com. Actele aditionale vor fi disponibile in mod gratuit oricarei persoane interesate in aceleasi modalitati ca cele stipulate mai sus pentru Regulamentul Oficial.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani, impliniti pana la data inscrierii in Campanie, avand capacitate deplina de exercitiu, care, prin inscriere, accepta integral si liber consimtit toate prevederile, termenii si conditiile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta Campanie:

  • Persoanele minore (cu varsta sub 18 ani) si cele lipsite de capacitate deplina de exercitiu.
  • Angajatii Organizatorului si ai Imputernicitilor Organizatorului sau Agentiilor prin intermediul carora se deruleza Campania;
  • Sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate; persoanele juridice, intreprinderile familiale/individuale, persoanele fizice autorizate, precum si orice alte persoane fizice care actioneaza in numele unei entitati legale.

 

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

 

Daca sunt identificate persoane, care prin orice mijloc contrar prevederilor prezentului regulament, au influentat, intermediat, fraudat sau au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a invalida castigurile respective si de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIULUI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

6.1 In cadrul Campaniei, vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la sectiunea 6.2 de mai jos, urmatoarele premii.

 

Castigatorul va primi doua bilete de avion catre destinatiile : Alicante, Tenerife, Porto, Valencia, Ibiza sau Bordeaux.

Biletele de avion trebuie solicitate pana pe 30 iunie 2022. Perioada de calatorie poate fi aleasa de castigator, pana la finalul orarului de vara, 30 octombrie 2022. Solicitarea de emitere a biletului trebuie sa fie transmisa cu 10 zile inainte de data calatoriei.

 

Premiile oferite in cadrul campaniei promotionale summer giveaway :

  • 2 bilete dus-intors pe zborurile operate de Blue Air catre Alicante, Tenerife, Porto, Valencia, Ibiza sau Bordeaux, pretul minim/bilet este de 66.94 lei si pretul maxim/bilet este de 1321.44 lei/bilet

 

Castigatorul premiului nu are posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte/servicii a premiului si nici dreptul de a cere schimbarea acestuia, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

6.2 Acordarea premiului: castigatorul va fi ales prin site-ul random.org pe data de 17 iunie 2022 si va fi contactat in privat pentru acordarea premiului.

 

De asemenea, se vor extrage si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare tragere la sorti in parte

 

Tragerea la sorti se vor efectua electronic cu ajutorul website-ului www.random.org, in prezenta unui reprezentant al Agentiei si a Organizatorului.

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

 

Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea premiului.

 

6.3. Livrarea premiului:

 

6.3. Premiile campaniei descrise vor fi solicitate de catre castigatori direct pe adresa de contact a celor de la Blue Air si anume  [email protected], doar dupa validarea castigatoriilor prin verificarea indeplinirii conditiilor de participare conform prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORULUI SI VALIDAREA PREMIULUI

 

7.1. Intrarea in posesia premiului

 

Premiul va fi solicitat direct de catre castigator pe adresa de email declarat de catre Blue Air -  [email protected]. In momentul solicitarii biletelor castigatoare, fiecare castigator in parte va trebui sa specifice clar intervalul celor doua bilete.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiului din cadrul Campaniei:

 

– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii, de catre potentialii castigatori;

 

–  Neprimirea documentelor necesare validarii conform solicitarii telefonice;

 

–  Deteriorarea, falsificarea sau pierderea bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante.

– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

–  Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigator al premiului a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament, precum si necomunicarea, de catre participanti si respectiv castigator al premiului, a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament;

– Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator sau pe care acesta le-ar putea provoca, in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

–  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;

– Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii, precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

– Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator.

– Orice fel de incident/accident/disconfort/dauna/prejudicu/vatamare, pe care le-ar putea suporta sau la care ar putea fi parte vreunul dintre castigatorii premiului si/sau persoanele care il insotesc.

–  Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile/vatamarile/daunele suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs incetarea cazului de forta majora, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la incetare, daca incetarea evenimentului ce a constituit forta majora nu este de notorietate publica.

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de 10 (zece) zile de la afisarea castigatorului pe site-ul campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Regulamentul Oficial al Campaniei, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare sunt puse la dispozitie si sunt disponibile in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisate pe site-ul

www.flyblueair.com.